Uchwała nr XXVIII/222/2005 z dnia 28 grudnia 2005 w sprawie uchwalenia górnych granic opłat za usługi komunalne na terenie Gminy Bukowiec

Uchwała nr XXVIII/222/2005
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 28 grudnia 2005

w sprawie uchwalenia górnych granic opłat za usługi komunalne na terenie Gminy Bukowiec

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustalić następujące górne granice opłat za usługi komunalne na terenie gminy Bukowiec:
1) za miesięczną eksploatację pojemników:
a) o pojemności 110 l                      –    2,00 zł + Vat,
b) o pojemności 1100 l                    –  22,00 zł + Vat,
c) KP 7                                                  –  73,00 zł + Vat;

2) za jednorazowy wywóz pojemnika:
a) o pojemności 110 l                 –     3,30 zł + Vat,
b) o pojemności 1100 l               –   27,00 zł + Vat,
c) KP 7                                            – 163,00 zł + Vat;

3) za jednorazowe opróżnienie zbiornika bezodpływowego samochodem asenizacyjnym,   o pojemności:
a) do 7 m3 – 80 zł + Vat,
b) do 10 m3 – 112 zł + Vat.
 
§ 2. Odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny następuje nieodpłatnie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
 

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw nakłada na Gminę obowiązek opracowania i przedłożenia radzie gminy do uchwalenia projektu górnych stawek opłat za usługi komunalne na terenie gminy.
Rada Gminy po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały postanowiła jak w § 1 i § 2.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian