Uchwała nr XXVIII/220/2005 z dnia 28 grudnia 2005 w sprawie wyboru banku prowadzącego bankową obsługę budżetu gminy w roku 2006

Uchwała nr XXVIII/220/2005
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 28 grudnia 2005

w sprawie wyboru banku prowadzącego bankową obsługę budżetu gminy w roku 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 134 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Wybrać Bank Spółdzielczy w Świeciu, Oddział w Bukowcu do prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Bukowiec w roku 2006.
2.Zobowiązać Wójta Gminy do zawarcia umowy określającej zasady wykonywania obsługi bankowej, według Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Przepisy art. 134 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) obligują organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do dokonania wyboru banku wykonującego obsługę budżetu w trybie określonym w przepisach prawo zamówień publicznych. Koszt obsługi rachunków gminy nie przekracza rocznie równowartości 6.000,00 Euro i zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 ze zmianami) tryb następuje poprzez wybór z „wolnej ręki”. Wójt Gminy Bukowiec, mając na uwadze interes gminy przeprowadził negocjacje w wyniku, których wypracowano projekt umowy określającej zasady prowadzenia obsługi bankowej.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian