Uchwała nr XXVIII/218/2005 z dnia 28 grudnia 2005 Zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/167/2004 r. Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r.

Uchwała nr XXVIII/218/2005
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 28 grudnia 2005

Zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/167/2004 r. Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r.

Na podstawie art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1

bip_fotka.php

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2005r. Nr. ST5-4820-37g/2005 dokonuje się zwiększenia dochodów gminy Bukowiec o kwotę 2.052,00 zł w dziale 758 rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” § 2920. Zwiększenie dochodów związane jest z podziałem dodatkowych środków, o które została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2005, dokonane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 grudnia 2005r. zmieniającego rozporządzenie, w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005.
W wydatkach zwiększa się o powyższą kwotę w dziale 801 rozdział 80101 § 4210.

Dokonuje się zmniejszeń w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin” w następujący sposób:
– w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł
– w § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się o kwotę 2.300,00 zł
Zmniejszone środki w powyższym rozdziale przesuwa się do działu 900 rozdział 90015 zabezpieczając w ten sposób plan wydatków związanych z konserwacją oświetlenia oraz oświetleniem ulic w roku 2005.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.900,00 zł w dziale 750 rozdział 75095 „Pozostała działalność” § 4430. Powyższą kwotę zabezpiecza się na ubezpieczenie majątku gminy (polisy obejmujące ubezpieczenie majątku na rok 2006). Zwiększone środki przesuwa się z działu 801 rozdział 80101 § 4210 kwota 2.000,00 zł oraz z działu 852 rozdział 85215 § 3110 kwota 900,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 11.000,00 zł w dziale 757 rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” § 8070. Powyższe środki przesuwa się do działu 900 rozdział 90015 zabezpieczając w ten sposób plan wydatków związanych z konserwacją oświetlenia oraz oświetleniem ulic w roku 2005.

Dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” w następujący sposób:
– w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się o kwotę 2.052,00 zł
– w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł

Dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 852 rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” § 3110 o kwotę 900,00 zł.
Powyższe środki przesuwa się z działu 750 rozdział 75095 „Pozostała działalność” § 4430.

Dokonuje się zabezpieczenia wydatków związanych z konserwacją oświetlenia oraz oświetleniem ulic w roku 2005, zwiększając plan wydatków o kwotę 17.300,00 zł. Powyższe środki przesuwa się z rozdziału 75023 „Urzędy gmin” kwota 6.300,00 zł oraz z rozdziału
rozdziału 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” kwota 11.000,00 zł.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian