Uchwała nr XXVII/216/2005 z dnia 30 listopada 2005 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bukowiec w roku 2006.

Uchwała nr XXVII/216/2005
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 30 listopada 2005

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bukowiec w roku 2006.

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 3 oraz art. 18, ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 ,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 ,poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116 ,poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441), w związku z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808; z 2005 r. Nr 85, poz. 729 i Nr 130, poz. 1087) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na następującym poziomie:
1) cena za dostarczenie 1m³ wody – 1,40 zł + VAT,
2) cena za odprowadzenie 1m³ ścieków – 3,08 zł + VAT,
3) miesięczna opłata abonamentowa za 1 wodomierz – 1,00 zł + VAT.

§ 2. Taryfy określone w § 1 pkt od 1 do 3 mają zastosowanie do dostaw wody, odprowadzania ścieków i opłat abonamentowych w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVII/163/2004 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bukowiec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

W trakcie postępowania zatwierdzającego, w oparciu o przepisy art.24 ust.5 ustawy, na podstawie dostarczonej dokumentacji ustalono, że Zakład Gospodarki Komunalnej opracował taryfy zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 23 ustawy oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 26, poz.257).

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian