Uchwała nr XXVI/149/09 z dnia 6 marca 2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Polskie Łąki na lata 2009 – 2018

Uchwała nr XXVI/149/09
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 6 marca 2009

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Polskie Łąki na lata 2009 – 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić Plan Odnowy Miejscowości Polskie Łąki na lata 2009 – 2018 w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała nr XVII/97/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Polskie Łąki na lata 2008 – 2018.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

UZASADNIENIE

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w działaniu „Odnowa i rozwój wsi” powstała możliwość uzyskania wsparcia inwestycji, które poprawiają wizerunek danej miejscowości. Sołectwo Polskie Łąki na zebraniu wiejskim uchwaliło plan odnowy miejscowości Polskie Łąki, który Rada Gminy następnie przyjęła.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian