Uchwała nr XXV/165/12 z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2013–2020

Uchwała nr XXV/165/12
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 28 grudnia 2012

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2013–2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bukowiec na lata 2013–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy Bukowiec do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy Bukowiec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIII/86/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2012–2020 z dniem 31 grudnia 2012 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Przepisy ustawy o finansach publicznych nałożyły na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania wieloletniej prognozy finansowej, obejmującej okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Jednakże okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków w załączniku Nr 2 do uchwały. Ponadto wieloletnia prognoza finansowa jest sporządzona na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian