Uchwała nr XXV/163/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/86/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2012–2020

Uchwała nr XXV/163/12
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 28 grudnia 2012

zmieniająca Uchwałę Nr XIII/86/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2012–2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/86/11 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2012–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2020 zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec nr XV/102/12, XVI/106/12, XVIII/116/12, XX/124/12, XXII/135/12, XXIII/143/12 Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale nr XIII/86/11 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2012–2020 zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec nr XV/102/12, XVI/106/12, XVIII/116/12, XX/124/12, XXII/135/12, XXIII/143/12 Załącznik Nr 2 – wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2015 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian