Uchwała nr XXV/162/12 z dnia 28 grudnia 2012 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012

Uchwała nr XXV/162/12
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 28 grudnia 2012

zmieniająca Uchwałę Nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012 zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec Nr XIV/95/12, XV/101/12, XVI/105/12, XVIII/115/12, XX/123/12, XXII/134/12, XXIII/142/12, XXIV/150/12 i Zarządzeniem Nr 7/12, 13/12, 15/12, 20/12, 24/12, 26/12, 27/12, 43/12, 46/12, 47/12, 50/12, 51/12, 59/12, 63/12, 65/12 66/12, 68/12, 69/12, 73/12, 76/12, 79/12, 83/12, 88/12, 90/12 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16.693.854,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
a) dochody majątkowe – 1.866.514,43 zł,
b) dochody bieżące – 14.827.339,67 zł”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.628.854,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 13.701.592,10 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.435.890,69 zł
– dotacje w wysokości 376.464,00 zł
– wydatki na obsługę długu w wysokości 260.000,00 zł
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 4.927.262,00 zł
2. Określa się wydatki na poszczególne programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 3a”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3.1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 1.935.000,00 zł
2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie:
– pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Toruniu – 1.386.000,00 zł
– pożyczka długoterminowa z EFRWP – 549.000,00 zł
4) W § 5 otrzymuje brzmienie:
„1) rozchody w kwocie 2.468.402,00 zł”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 399.334,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 62.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8″

6) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.935.000,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 83.304,02 zł,
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.200.000,00 zł”;

7) § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 12 pkt 1 Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.935.000,00 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 83.304,02 zł,
d) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.200.000,00 zł”;
8) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2012 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2012 rok”, Nr 3 „Wydatki majątkowe w 2012 roku”, Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku”, Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku”, Nr 8 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2012 roku”, Nr 10 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2012 roku” do Uchwały Nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Plan dochodów:
a) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.200.000,00 zł – planowane dofinansowanie z budżetu UE zadania „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Korytowo”. Na to zadanie w 2012 r. gmina Bukowiec zaciągnęła pożyczkę krótkoterminową na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.200.000,00 zł. W wyniku zakończonej procedury weryfikacji wniosku o płatność i przeprowadzonej kontroli gmina w grudniu 2012 r. otrzymała wnioskowane środki, wiec nie ma konieczności zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie tej operacji. W związku z tym w zał. Nr 4 do niniejszej uchwały aktualizuje się rozchody – zwiększenie o kwotę 1.200.000,00 zł,
b) w dziale 020 „Leśnictwo”dział 02001 „Gospodarka leśna” zaplanowane dochody z tytuły sprzedaży drewna z lasu gminnego nie zostały wykonane, ponieważ w przeprowadzonych dwukrotnie postępowaniach przetargowych na sprzedaż drewna nie zgłosili się oferenci chętni na zakup drewna w określonych asortymentach. W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia planowanych wpływów o kwotę 219.500,00 zł,
c) w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono na podstawie informacji Powiatu Świeckiego dotację dla gminy Bukowiec z przeznaczeniem na zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych plan o kwotę 5.900,00 zł. Po zmianie plan wynosi 23.782,00 zł i jest zgodny z załącznikiem nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku”,
d) w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75095 „Pozostała działalność” zwiększono plan o kwotę 1.313,55 zł – środki ze sprzedaży złomu,
e) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych…” uaktualniono plan dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – zwiększenie planu o kwotę 127.700,00 zł,
f) w dziale 758 „Różne rozliczenia”:
– w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst” na podstawie informacji z MF ujęto środki w wysokości 12.012,00 zł. Powyższa kwota została ustalona z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 r. do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, przyjmując stawkę na dziecko w wysokości 77,00 zł,
– w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” ujęto środki w wysokości 20.748,00 zł. Jest to kwota z tytułu przepadku wadium na skutek odmowy zawarcia umowy w trybie zamówienia publicznego,
g) w dziale 900 rozdział 90019 zwiększono dochody o 8.374,41 zł – wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Środki te zostały przeznaczone w całości w planie wydatków na zadanie „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Korytowo” w dziale 010 rozdział 01010. Zwiększenie środków z tego tytuły powoduje zmianę w załączniku nr 7 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” do niniejszej uchwały.

Plan wydatków:
a) w dziale 020 „Leśnictwo” dział 02001 „Gospodarka leśna” planowany wyrąb drewna z lasu gminnego nie został wykonany, ponieważ w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na sprzedaż drewna nie zgłosili się oferenci chętni na zakup drewna w określonych asortymentach. W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 27.700,00 zł,
b) w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono na podstawie informacji Powiatu Świeckiego dotację dla gminy Bukowiec z przeznaczeniem na zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych plan o kwotę 5.900,00 zł. Po zmianie plan wynosi 23.782,00 zł i jest zgodny z załącznikiem nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku”,
c) w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” planowana kwota 45.000,00 zł nie została wykorzystana. W wyniku przedłużenia procedury związanej z uchwaleniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie ma możliwości przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
d) w dziale 720 „Informatyka” w rozdziale 72095 „Pozostała działalność” zgodnie z uzyskaną informacją z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dokonano zmniejszenia zaplanowanej jako wkład własny gminy dotacji na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego” – kwota 7.975,44 zł. Powyższa zmiana powoduje również wykreślenie tej dotacji w załączniku nr 6 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2012 roku” do niniejszej uchwały,
e) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” oraz w rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększa się plan o kwotę 12.012,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia (środki z rezerwy subwencji ogólnej),
f) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się plan o kwotę 19.311,40 zł zł z przeznaczeniem na zakup energii.

W zał. nr 3 do niniejszej uchwały „Wydatki majątkowe w 2012 roku” uaktualniono nazwy trzech zadań inwestycyjnych:
a) Budowa boiska oraz utwardzenie i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Korytowa
b) Przebudowa chodnika łączącego ul. Dr Fl. Ceynowy i ul. Młyńską oraz odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dr Fl. Ceynowy
c) Odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dworcowej w Bukowcu.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian