Uchwała nr XXIX/231/06 z dnia 31 stycznia 2006 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bramka

Uchwała nr XXIX/231/06
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 31 stycznia 2006

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bramka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić statut Sołectwa Bramka stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XVII/96/96 Rady Gminy Bukowiec z dnia 25 kwietnia 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bramka jako jednostki pomocniczej Gminy Bukowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian