Uchwała nr XXIX/230/06 z dnia 31 stycznia 2006 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na inwestycję w ramach działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” na zadanie inwestycyjne „Adaptacja pomieszczenia pod świetlicę wiejską wraz z budową boiska i placu zabaw w miejscowości Gawroniec”.

Uchwała nr XXIX/230/06
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 31 stycznia 2006

w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na inwestycję w ramach działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” na zadanie inwestycyjne „Adaptacja pomieszczenia pod świetlicę wiejską wraz z budową boiska i placu zabaw w miejscowości Gawroniec”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 82 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz U z 2005r. Nr 249 poz. 2104) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zaciągnąć kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 72.613,00 zł (słownie: Siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację inwestycji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” wymienionej w Planie Finansowym Inwestycji Gminy Bukowiec na 2006 rok stanowiącym załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/219/05 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006.

§ 2

Oprocentowanie kredytu ustalone zostanie w umowie kredytowej.

§ 3

Ustala się, iż źródłem spłaty kredytu będzie podatek od nieruchomości.

§ 4

Ustala się spłatę kredytu w latach 2006-2009, w 12-stu ratach kwartalnych.

§ 5

Zabezpieczeniem zobowiązania wynikającego z kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

W dniu 12 grudnia 2005 roku w Toruniu podpisano umowę Nr AOW.I-3040-UE80/2005-61412-UM4200083/05 z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” na zadanie „Adaptacja pomieszczenia pod świetlicę wiejską wraz z budową boiska i placu zabaw w miejscowości Gawroniec”. Podjęcie niniejszej uchwały stanowi udział własny w realizacji inwestycji.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian