Uchwała nr XXIX/229/06 z dnia 31 stycznia 2006 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o przejęciu przez miasto Bydgoszcz zadań gminy w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień w Bydgoszczy

Uchwała nr XXIX/229/06
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 31 stycznia 2006

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o przejęciu przez miasto Bydgoszcz zadań gminy w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień w Bydgoszczy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) uchwala się, co następuje :

§ 1. Wyrazić zgodę na zawarcie z miastem Bydgoszcz porozumienia międzygminnego zwanego dalej „porozumieniem”, na mocy, którego miasto Bydgoszcz przejmuje zadania w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Bukowiec do Izby Wytrzeźwień w Bydgoszczy.
 
§ 2. Treść porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/198/05 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 sierpnia 2005 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Sposób postępowania z osobami nietrzeźwymi określają przepisy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.). Dla realizacji zadań o charakterze porządkowym oraz opiekuńczo-medycznym Rada Gminy Bukowiec postanowiła wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień w Bydgoszczy.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian