Uchwała nr XXIX/228/06 z dnia 31 stycznia 2006 w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bukowiec na lata 2006-2013

Uchwała nr XXIX/228/06
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 31 stycznia 2006

w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bukowiec na lata 2006-2013

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441), art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593; z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bukowiec na lata 2006-2013, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminy obowiązek opracowania i realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bukowiec na lata
2006-2013 ma stanowić podstawę do realizacji trwałych wzorów interwencji społecznych podejmowanych w celu poprawy zjawisk występujących w obrębie danej społeczności, które oceniane są negatywnie a także w miarę możliwości zapobieganie powstawania tych zjawisk.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian