Uchwała nr XXIX/227/06 z dnia 31 stycznia 2006 w sprawie powołania gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu

Uchwała nr XXIX/227/06
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 31 stycznia 2006

w sprawie powołania gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) i art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390) uchwala się, co następuje:

§ 1. Utworzyć Gminną Bibliotekę Publiczną w Bukowcu jako gminną instytucję kultury na podstawie aktu o utworzeniu bibliotek, w brzmieniu ustalonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały i wyposażyć w majątek dotychczas funkcjonującej Gminnej Biblioteki Publicznej.

§ 2. Nadać Gminnej Bibliotece Publicznej statut w brzmieniu ustalonym w Załączniku
Nr 2 do uchwały.

§ 3. Gminna Biblioteka Publiczna finansowana będzie z budżetu Gminy Bukowiec, a także
z innych źródeł.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2006 roku i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
 

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Mając na uwadze postanowienia ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późń. zm.) z dniem 1 kwietnia 2006 roku tworzy się Gminną Bibliotekę Publiczną w Bukowcu.
Podstawowym założeniem przy tworzeniu przedmiotowej instytucji kultury jest konieczność stworzenia warunków do rozwijania i zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej, w tym upowszechniania wiedzy i nauki.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian