Uchwała nr XXIX/226/06 z dnia 31 stycznia 2006 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2006 rok

Uchwała nr XXIX/226/06
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 31 stycznia 2006

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441), w związku z § 17 Statutu Gminy Bukowiec, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VII/73/2003 Rady Gminy Bukowiec z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Bukowiec (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 142, poz. 1942) uchwala się, co następuje:

bip_fotka.phpbip_fotka.phpbip_fotka.php

bip_fotka.phpbip_fotka.phpbip_fotka.php

Przewodniczący Rady Gminy
 

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie 

Komisje stałe podlegają Radzie Gminy i działają na podstawie zatwierdzonych przez Radę Gminy planów pracy.
Wszystkie komisje stałe przedstawiły Radzie swoje plany pracy. Po zapoznaniu się ze złożonymi planami Rada Gminy Bukowiec postanowiła je zatwierdzić.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian