Uchwała nr XXIV/161/12 z dnia 14 grudnia 2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXIV/161/12
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 14 grudnia 2012

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012r. poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się, że od właściciela nieruchomości zamieszkałych należy odebrać każdą ilość zebranych odpadów komunalnych.

§ 2. Określa się, że odbiór zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie następował:
1) niesegregowane odpady komunalne – raz na dwa tygodnie;
2) odpady segregowane: makulatura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i szkło – raz na miesiąc;
3) odpady komunalne z cmentarzy – w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na miesiąc.

§ 3. 1. Gmina organizuje punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie udostępniony dla mieszkańców dwa razy w tygodniu; informacje o terminach i godzinach funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą przekazywane mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
3. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zapewnia bezpłatnie odbiór następujących odpadów komunalnych, zebranych w sposób selektywny:
1) baterii i akumulatorów;
2) leków;
3) chemikaliów;
4) mebli i odpadów wielkogabarytowych;
5) zużytych opon;
6) odpadów budowlano – rozbiórkowych, z zastrzeżeniem, że ilość tych odpadów nie może przekroczyć 1 Mg (tony); ponadto wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych;
7) odpadów zielonych i ulegających biodegradacji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Uchwała ma charakter obligatoryjny. Obowiązek jej podjęcia wynika z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 391), która stanowi, że rada gminy w drodze uchwały określi szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian