Uchwała nr XXIV/160/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Bukowiec

UCHWAŁA NR XXIV/160/16
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Bukowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), oraz art. 14 ust. 5 w związku z art.6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, poz. 1985 oraz poz. 1954) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się, że prowadzone przez Gminę Bukowiec publiczne przedszkola zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla dzieci w wieku do lat 5 w wymiarze 5 godzin dziennie i dodatkowo dwukrotnie po ½ godziny w tygodniu w czasie, w którym realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

§ 2. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa w § 1, wynosi 1 zł za każdą godzinę zajęć.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 4. Traci moc uchwała nr XL/258/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Bukowiec (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz. 2205).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku nowelizacją ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty rada gminy ma obowiązek ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla dzieci w wieku do lat 5, przy czym czas ten nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie oraz obowiązek ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r. poz. 4934 z dnia 2016-12-28

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian