Uchwała nr XXIV/159/12 z dnia 14 grudnia 2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXIV/159/12
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 14 grudnia 2012

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Bukowiec, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na miesiąc, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca, po miesiącu którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

§ 2. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać gotówką w kasie Urzędu Gminy w Bukowcu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bukowiec.
2. Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Uchwała ma charakter obligatoryjny. Obowiązek jej podjęcia wynika z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391), która stanowi, że rada gminy w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego określi termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian