Uchwała nr XXIV/156/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo-Piskarki-Sulnowo”

UCHWAŁA NR XXIV/156/16
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo-Piskarki-Sulnowo”

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udzielić z budżetu Gminy Bukowiec pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo-Piskarki-Sulnowo” w formie dotacji celowej w wysokości 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100).

§ 2. Szczegółowe warunki i zasady udzielenia pomocy finansowej oraz jej rozliczenia zostaną określone w umowie podpisanej pomiędzy Gminą Bukowiec a Powiatem Świeckim.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

W myśl postanowień art. 216 ust. 2 ustawy o finansach publicznych środki z budżetu przekazuje się na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego określoną przez organ stanowiący odrębną uchwałą. Środki w wysokości 600.000,00 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo-Piskarki-Sulnowo” i przekazane po podpisaniu przez strony umowy określającej warunki i zasady przekazania i rozliczenia pomocy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian