Uchwała nr XXIV/156/12 z dnia 14 grudnia 2012 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowiec

Uchwała nr XXIV/156/12
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 14 grudnia 2012

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu, uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowiec, zwany dalej regulaminem, określający szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowiec, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXVIII/221/2005 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowiec (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2006r. Nr 32, poz. 497).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, za wyjątkiem § 9 ust. 6 i 7 Regulaminu, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, uchwalone przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych regulaminów, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Powyższa ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., zatem termin uchwalenia przez Radę Gminy Bukowiec nowego regulaminu upływa w dniu 31 grudnia 2012 r. Projekt regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowiec został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu (opinia sanitarna z dnia 3 grudnia 2012r., znak: N.HK-074-33/12). Wobec powyższego, stosownie do treści art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391), Rada Gminy Bukowiec, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu jest zobowiązana uchwalić regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowiec, stanowiący akt prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian