Uchwała nr XXIV/155/12 z dnia 14 grudnia 2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Bukowiec

Uchwała nr XXIV/155/12
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 14 grudnia 2012

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Bukowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), oraz art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bukowiec, położonej w Bukowcu przy ulicy Dr Fl. Ceynowy 18, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 156/1, obręb Bukowiec wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 64/421 części, z powierzchni ogólnej 0,3598 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr 35165.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Organ wykonawczy przedstawił propozycję sprzedaży przedmiotowej nieruchomości położonej w Bukowcu przy ulicy Dr Fl. Ceynowy 18, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 156/1, obręb Bukowiec, wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 64/421 części w powierzchni ogólnej wynoszącej 0,3598 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 35165. W związku z powyższym postanowiono o wyrażeniu zgody na jej sprzedaż w drodze przetargu.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian