Uchwała nr XXIV/154/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016

UCHWAŁA NR NR XXIV/154/16
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 22 grudnia 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/95/15  Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016 zmienionej Uchwałą RG XV/99/16, XVI/101/16, XIX/116/16, XX/126/16, XXI/132/16, XXII/135/16, XXIII/147/16 i Zarządzeniem WG nr 4/16, 8/16, 14/16, 17/16, 35/16, 39/16, 41/16, 45/16, 49/16, 53/16, 58/16, 62/16, 65/16, 67/16, 70/16 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 22.334.062,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
a) dochody majątkowe – 1.301.251,61 zł,
b) dochody bieżące     – 21.032.810,45 zł”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.576.742,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 19.245.253,08 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7.574.540,11 zł
– dotacje w wysokości 469.011,15 zł
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 96.902,00 zł
– wydatki na obsługę długu w wysokości 200.000,00 zł
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 3.331.488,98 zł”;
3) § 2a otrzymuje brzmieniu: „§ 2a.1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 242.680,00 zł.
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego:
– kredyt bankowy długoterminowy         –  100.000,00 zł
– pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW     – 142.680,00 zł”;
4) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4
1) przychody w kwocie  1.416.530,00 zł
2) rozchody w kwocie    1.173.850,00 zł”;
5) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych          359.011,15 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  110.000,00 zł, zgodnie z  załącznikiem Nr 7″;
6) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7.1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
1) zakładów budżetowych: przychody – 1.520.566,00 zł, koszty – 1.451.148,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8″;
7) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 242.680,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 301.454,94 zł
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 299.800,00 zł”;
8) § 13 otrzymuje brzmienie: „§ 13.Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 242.680,00 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 301.454,94 zł,
d) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 299.800,00 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
4) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 96.902,00 zł.
2. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 600.000,00 zł”;
8) W załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2016 rok”, nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2016 rok”, nr 3 „Wydatki majątkowe w 2016 roku”, nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku”, nr 7 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku”, nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2016 rok”, nr 9 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”  do Uchwały Nr  XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

1. W dziale 900 rozdział 90019 zwiększono dochody o 2.000 zł – wpływy  związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Środki te zostały przeznaczone w całości w planie wydatków na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Wybudowanie w m. Bukowiec” w dziale 010 rozdział 01010. Zwiększenie środków z tego tytułu powoduje zmianę w załączniku nr 7 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” do niniejszej uchwały.
2. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dział 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” zwiększono dotację do 1m3 ścieków o 1.746 zł   – do wyliczenia stawki przyjęto 78.900 m3 (zwiększona ilość ścieków o 900 m3).
Powyższa zmiana powoduję również zmianę zał nr 5 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku” i zał. nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2016 rok”.
3. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dział 92116 „Biblioteki” na wniosek Kierownika GBP zwiększono dotację o 8.000,00 zł zabezpieczając wydatki na bieżące funkcjonowanie biblioteki. Powyższa zmiana powoduję również zmianę zał „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku”.
4. Dział 600 rozdział 60016  „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030901C w miejscowości Budyń”- W dniu 25 maja 2016 r. gmina podpisała umowę o przyznanie pomocy nr 00131-65151-UM0200121/16 z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na to zadanie w 2016 r. gmina Bukowiec zaciągnęła pożyczkę krótkoterminową na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 299.800,00 zł. W październiku gmina złożyła wniosek o płatność. RG Bukowiec w listopadzie 2016 r. podjęła uchwałę w sprawie  zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie  operacji „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030901C w miejscowości Budyń” realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W wyniku zakończonej procedury weryfikacji wniosku o płatność i przeprowadzonej kontroli gmina uzyskała informacje, że wnioskowane środki otrzyma w grudniu 2016 r., wiec nie ma konieczności zaciągnięcia pożyczki długoterminowej  z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie tej operacji.
Zmiana planowanego deficytu (zmniejszenie o kwotę 299.800,00 zł) powoduje zmianę w załączniku nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku”.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian