Uchwała nr XXIV/136/08 z dnia 29 grudnia 2008 w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2008 nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała nr XXIV/136/08
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 29 grudnia 2008

w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2008 nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 191 ust. 1-4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 r., oraz ostateczny termin dokonania tych wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określa się plan finansowy wydatków niewygasających zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

W myśl postanowień art. 191 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego. Konieczność określenia takiego wykazu wynika z potrzeby wydatkowania kwot na zadanie inwestycyjne Budowa kompleksu boisk sportowych w gminie Bukowiec w ramach projektu „Boisko w mojej gminie – Orlik 2012″ w m. Bukowiec, które ujęte jest w planie na rok 2008, a nie ma możliwości wydatkowania ich do dnia 31 grudnia 2008 r.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian