Uchwała nr XXIII/152/16 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

UCHWAŁA NR XXIII/152/16
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z 2015 r. poz. 1310 i poz. 1359 oraz z 2016 r. poz. 753 i poz.1583) uchwala się, co następuje:

§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwane dalej „usługami” z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą być świadczone na rzecz podopiecznych nieodpłatnie i odpłatnie.

§ 2. 1. Pełna odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych wynosi 0,65% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym.
2. Pełna odpłatność za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 0,70% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym.

§ 3. Usługi przyznaje się z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji osoby wymagającej takiej pomocy, w szczególności z uwzględnieniem stopnia psychicznej i fizycznej sprawności wynikającej z wieku lub rodzaju schorzenia.

§ 4. W zakresie potrzeb wymienionych w § 3 usługi przyznaje się biorąc pod uwagę zalecenia lekarskie potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem oraz możliwości finansowe budżetu Gminy.

§ 5. Odpłatność za świadczone usługi ustala się według zasad określonych w poniższej tabeli:

Dochód według § 1 pkt 1a i 1 b Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej(Dz. U. z 2015 r., poz. 1058)
Wysokość odpłatności liczona od kosztu usługi w %
osoba samotna osoba w rodzinie
%
100 % nieodpłatnie nieodpłatnie
powyżej 100 % – 150 % 0 % 30 %
powyżej 150% – 200 % 15 % 40 %
powyżej 200 %– 300 % 25 % 50 %
powyżej 300% – 400 % 50 % 100 %
powyżej 400% – 500 % 100 % 100 %

§ 6. Należność z tytułu odpłatności za usługi jest wnoszona przez osobę korzystającą z usług do 30-tego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub w kasie Urzędu Gminy w Bukowcu.

§ 7. Możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności istnieje w sytuacjach:
1) ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, ośrodku wsparcia, placówce leczniczo-rehabilitacyjnej lub innej placówce;
2) gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług;
3) ponoszenia wysokich kosztów leczenia, z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 9. Traci moc uchwała nr IV/30/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 332), zmieniona uchwałą nr XI/77/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 października 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3222).

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Ustawa o pomocy społecznej jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym wymienia organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób , które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej kompetencją Rady Gminy jest określenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Uchwała określa zasady odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze, możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat w przypadkach szczególnie uzasadnionych oraz określa tryb ich pobierania.
W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r. poz. 4212 z dnia 2016-11-29

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian