Uchwała nr XXIII/149/16 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030901C w miejscowości Budyń” realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

UCHWAŁA NR XXIII/149/16
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie  operacji „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030901C w miejscowości Budyń” realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć pożyczkę z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 299.800,00 zł (słownie: Dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych 00/100) na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030901C w miejscowości Budyń” na operacje „Budowa lub modernizacja dróg” w ramach poddziałania 7.2. „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

§ 2. Zabezpieczeniem podjętej pożyczki będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 3. Spłata pożyczki określonej w § 1 nastąpi po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870) zawartymi w art. 89 ust. 1 pkt 4 jst mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
W związku z realizacją zadania „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030901C w miejscowości Budyń” w ramach umowy o przyznanie pomocy Nr 00131-65151-UM0200121/16 zarejestrowaną w UM pod numerem WS-I-W.052.11.107131.2016 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020 postanawia się zaciągnąć pożyczkę z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego, która zabezpieczy płatności za realizację ww. zadania w części ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wójt Zarządzeniem nr 34/16 z dnia 1 lipca 2016 r. zaciągnął pożyczkę krótkoterminową z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie  operacji „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030901C w miejscowości Budyń” realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W związku z nieotrzymaniem w 2016 r. dofinansowania do ww. zadania należy podjąć uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030901C w miejscowości Budyń”.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian