Uchwała nr XXIII/148/16 z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2016–2025

UCHWAŁA NR XXIII/148/16
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 25 listopada 2016r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2016–2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r.  poz. 446)  oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) uchwala, co następuje:

§ 1.  W uchwale nr XIII/96/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2016–2025 wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienia się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie określone w  załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) W § 2 uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienia się treść załącznika Nr 2, który otrzymuje nowe brzmienie określone w  załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec wynika z wprowadzonych  zmian zawartych w uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy Bukowiec na 2016 rok oraz ich wpływu na lata następne.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian