Uchwała nr XXIII/147/16 z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016

UCHWAŁA NR NR XXIII/147/16
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 25 listopada 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/95/15  Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016 zmienionej Uchwałą RG XV/99/16, XVI/101/16, XIX/116/16, XX/126/16, XXI/132/16, XXII/135/16 i Zarządzeniem WG nr 4/16, 8/16, 14/16, 17/16, 35/16, 39/16, 41/16, 45/16, 49/16, 53/16, 58/16, 62/16, 65/16 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 21.818.296,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
a) dochody majątkowe – 1.001.451,61 zł,
b) dochody bieżące     – 20.816.844,77 zł”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.360.776,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 19.029.287,40 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7.580.917,43 zł
– dotacje w wysokości 459.265,15 zł
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 96.902,00 zł
– wydatki na obsługę długu w wysokości 200.000,00 zł
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 3.331.488,98 zł”;
3) § 2a otrzymuje brzmieniu: „§ 2a.1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 542.480,00 zł.
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego:
– kredyt bankowy długoterminowy         –  100.000,00 zł
– pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW     – 142.680,00 zł
– pożyczka długoterminowa na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 299.800,00 zł”;
4) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4
1) przychody w kwocie  1.716.330,00 zł
2) rozchody w kwocie    1.173.850,00 zł”;
5) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 242.680,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 301.454,94 zł
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 299.800,00 zł”;
7) § 13 otrzymuje brzmienie: „§ 13.Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 242.680,00 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 301.454,94 zł,
d) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 299.800,00 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
4) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 96.902,00 zł
2. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 600.000,00 zł”;
8) W załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2016 rok”, nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2016 rok”, nr 3 „Wydatki majątkowe w 2016 roku”, nr 3a „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych”, nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku”  do Uchwały Nr  XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3, 3a, 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

1. Dział 600 rozdział 60016 – „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030901C w miejscowości Budyń”. W dniu 25 maja 2016 r. gmina podpisała umowę o przyznanie pomocy nr 00131-65151-UM0200121/16 z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W związku z realizacją tego zadania gmina zaciągnęła pożyczkę krótkoterminową  w wysokości 299.800,00 zł z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego, która zabezpieczyła płatności za realizację ww. zadania w części dotyczącej budżetu Unii Europejskiej. W październiku gmina złożyła wniosek o płatność, refundacja środków nastąpi po przeprowadzonym postępowaniu sprawdzającym przez Urząd Marszałkowski w 2017 r. W związku z powyższym gmina zobowiązana jest zaciągnąć pożyczkę długoterminową, z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030901C w miejscowości Budyń”.
2. Dział 600 rozdział 60016 – „Przebudowa dróg gminnych nr 030910C i nr 030902C w m. Przysiersk”. Dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 5.000,00 zł i jednocześnie środki te ujęto z przeznaczeniem na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych.
3. Dział 710 rozdział 71095 – projekt „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bukowiec” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2016-2017, refundacja środków nastąpi po przeprowadzonym postępowaniu sprawdzającym przez Urząd Marszałkowski w 2017 r. W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia planowanego dofinansowania w roku 2016 i uaktualnienia planu wydatków – ujęcie wydatków planowanych do poniesienia wyłącznie w 2016 r.
4. Ponadto w planie wydatków dokonano następujących przesunięć:
a) w dziale 700 rozdział 70005 zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na odszkodowania  na rzecz osób prawnych,
b) w dziale 750 rozdział 75023 zwiększono plan wydatków w celu zapewnienia środków na funkcjonowanie administracji UG,
c) w dziale 754 rozdział 75412 zapewniono środki na funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych.
Zmiana planowanego deficytu (zwiększenie o kwotę 299.800,00 zł) powoduje zmianę w załączniku nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku”. Źródłem pokrycia deficytu jest   pożyczka długoterminowa na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 299.800,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian