Uchwała nr XXII/146/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bukowiec

UCHWAŁA NR XXII/146/16
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie  Gminy Bukowiec

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 oraz poz. 1579) i art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z 2013 r. poz. 827, z 2014 r. poz. 7 i poz. 1198, z 2015 r. poz. 357, poz. 1045, poz. 1418, poz. 1629 i poz. 1640 oraz z 2016 r. poz. 35, poz. 64, poz. 195, poz. 668 i poz. 1010) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, który określa:
1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego;
2) formy udzielenia stypendium szkolnego;
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§ 2. Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę o systemie oświaty;
2) placówce – należy przez to rozumieć szkołę podstawową, gimnazjalną, ośrodek, szkołę ponadgimnazjalną, kolegium nauczycielskie, kolegium języków obcych lub kolegium pracowników służb społecznych;
3) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia publicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych, wychowanka ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ucznia szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczy kolegiów  nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia  24 roku życia.

§ 3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest zamieszkałym na terenie  Gminy Bukowiec uczniom i słuchaczom placówek o których mowa w § 2.

§ 4. 1. Pomoc materialną o charakterze socjalnym przyznaje wójt ze środków finansowych przewidzianych na ten cel każdorazowo w budżecie gminy, w oparciu o kwoty dotacji otrzymanej na ten cel z budżetu państwa.
2. Na finansowanie zasiłków szkolnych przeznacza się nie więcej niż 5 % kwoty dotacji celowej otrzymanej przez gminę na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym z budżetu państwa.

§ 5. 1. Świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na wniosek uprawnionych osób bądź z urzędu.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Bukowiec do określenia szczegółowego wzoru wniosku, stanowiącego podstawę udzielenia pomocy materialnej w formie zarządzenia.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Bukowiec  do określenia  szczegółowych zasad organizacji i trybu pracy przy udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz zapewnienia obsługi komisji stypendialnej.

§ 6. 1. W celu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym Wójt Gminy Bukowiec powołuje odrębnym zarządzeniem komisję  stypendialną, której zadaniem jest:
1) proponowanie wysokości i formy stypendiów szkolnych przyznawanych w konkretnym przypadku w danym roku szkolnym;
2) proponowanie wysokości i formy zasiłku szkolnego w konkretnym przypadku stosownie do zdarzenia losowego;
3) wnioskowanie o udzielenie pomocy socjalnej z urzędu.
2. Komisja odbywa posiedzenia w terminach wyznaczonych przez wójta.

§ 7. 1. Stypendia szkolne przyznawane są na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres  nie  dłuższy  niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.
2. W przypadku ucznia lub słuchacza kończącego naukę, ostatnie stypendium wypłaca się za miesiąc, w którym ukończył naukę.

§ 8. 1. Wysokość stypendium na dany rok szkolny różnicuje się w zależności od dochodu na członka rodziny ucznia, w sposób następujący:
1) I grupa dochodowa  –  dochód miesięczny na członka rodziny ucznia do 172 zł włącznie;
2) II grupa dochodowa  –  dochód miesięczny na członka rodziny ucznia powyżej 172 zł do 286 zł włącznie;
3) III grupa dochodowa – dochód miesięczny na członka rodziny ucznia  powyżej 286 zł do 400 zł włącznie;
4) IV grupa dochodowa –  dochód  miesięczny na członka rodziny ucznia  powyżej 400 do 514 zł włącznie.
2. Stypendium szkolne może być przyznane w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna, w zależności od zakwalifikowania do grupy dochodowej wynosi:
1) w I grupie dochodowej  od 110% – 200 % stypendium  w pełnej wysokości;
2) w II grupie dochodowej od 100% – 180%  stypendium w pełnej wysokości;
3) w III grupie dochodowej  od 90% – 150 % stypendium w pełnej wysokości;
4) w IV grupie dochodowej  od 80% – 130 % stypendium w pełnej wysokości.
3. Stypendium w pełnej wysokości wynosi 124,00 zł.
4. Stypendium szkolne dla konkretnego ucznia przyznaje Wójt Gminy Bukowiec w formie decyzji  administracyjnej, w oparciu o propozycję komisji stypendialnej.

§ 9. Stypendium szkolne może być przyznane w jednej lub kilku z następujących form:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, przyborów szkolnych, pomocy naukowych, odzieży sportowej i obuwia sportowego oraz wyposażenia wymaganego na zajęcia praktyczne;
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych  z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania  uczniów szkół ponadgimnazjalnych  oraz słuchaczy  kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;
4) świadczenia pieniężnego –  może to nastąpić, jeżeli organ przyznający  stypendium uzna, że udzielenie stypendium w pozostałych formach  jest niemożliwe lub niecelowe.

§ 10. 1. Pomoc materialna, o której mowa w § 9 pkt 1, realizowana będzie przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne,
2. Pomoc materialna, o której mowa w § 9 pkt 2, realizowana będzie przelewem na rachunek podmiotu  sprzedającego towar po przedstawieniu imiennej  faktury zakupu, na wcześniej ustalony zakres tej pomocy,
3. Pomoc materialna, o której mowa w § 9 pkt 3, realizowana będzie poprzez zwrot kosztów odpowiednio udokumentowanych związanych z dojazdem do szkoły bądź opłatą za internat  lub wynajem  mieszkania w miejscu położenia szkoły. Zwrot następuje poprzez dokonanie wypłaty w kasie urzędu gminy, bądź przelewem na rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy rodziców lub  pełnoletniego ucznia.
4. Pomoc w formie świadczenia pieniężnego, o której mowa w § 9 pkt 4 realizowana będzie w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy rodziców bądź pełnoletniego ucznia.

§ 11. 1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w sekretariacie urzędu gminy z potwierdzeniem daty wpływu, do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października  danego roku szkolnego
2. W przypadku uczniów uczęszczających do szkół  na terenie Gminy Bukowiec, wnioski można składać w sekretariacie szkoły do której uczęszcza uczeń z potwierdzeniem daty wpływu.
3. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek do urzędu gminy w ciągu 7 dni od dnia jego przyjęcia.

§ 12. 1. Zasiłki szkolne przyznaje wójt w drodze decyzji administracyjnej w oparciu o propozycję komisji stypendialnej w wysokości i formie uwzględniającej zdarzenie losowe uzasadniające udzielenie pomocy.
2. Wniosek o udzielenie zasiłku szkolnego składa się w sekretariacie urzędu gminy z potwierdzeniem  daty wpływu, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego udzielenie pomocy.

§ 13. Traci moc uchwała Nr XX/180/05 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bukowiec (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 54, poz. 1062), zmieniona uchwałami nr XXXV/277/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 września  2006 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 136, poz. 2044), nr XXXIII/184/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 października  2009  r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 2, poz. 21), nr XXI/1131/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24  września  2012  r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom.  z  2 października 2012 r., poz. 2004), nr X/70/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 14  września  2015  r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom.  z  18 września 2015 r., poz. 2787).

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r., poz. 2156 z późn. zm.), rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.
W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r. poz. 3711 z dnia 2016-11-02

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian