Uchwała nr XXII/145/16 z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru

UCHWAŁA NR XXII/145/16
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 27 października 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 oraz poz. 1579) oraz art. 15 i art.19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 oraz poz. 1579) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/82/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz. 3636), zmienionej uchwałą nr XVII/111/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 14 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz. 1424) § 3. ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się przewodniczących organów jednostek pomocniczych gminy (sołtysów):
1) Pana Krzysztofa Gadomskiego,
2) Pana Jana Hetmana,
3) Pana Marka Kantaka,
4) Pana Zbigniewa Kotowskiego,
5) Pana Zbigniewa Kruczyńskiego,
6) Panią Małgorzatę Kutowską,
7) Panią Mariolę Lubańską,
8) Pana Zdzisława Rambalskiego,
9) Panią Jolantę Szopińską,
10) Panią Alicję Tymczak,
11) Panią Joannę Włoch,
12) Pana Sławomira Wysockiego,
13) Panią Dorotę Zięba
– z ograniczeniem prawa poboru do sołectwa, w którym wykonują mandat sołtysa.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Rada gminy, w drodze uchwały określa m. in. zasady ustalania i poboru opłaty targowej oraz może zarządzić pobór opłaty w drodze inkasa oraz określić inkasentów.
W związku ze zmianą sołtysa w sołectwie Różanna należało uaktualnić treść uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru w zakresie inkasentów wyznaczonych do pobierania opłaty targowej, którymi są sołtysi poszczególnych sołectw.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r. poz. 3710 z dnia 2016-11-02

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian