Uchwała nr XXII/144/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej Gminy Bukowiec na lata 2016 – 2022

UCHWAŁA NR XXII/144/16
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej Gminy Bukowiec na lata 2016 – 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz.1579) oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z 2015 r. poz. 1310 i poz. 1359 oraz z 2016 r. poz. 753 i poz. 1583) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć Program Aktywności Lokalnej Gminy Bukowiec na lata 2016 – 2022, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Rada Gminy biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie pomocy społecznej opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne programy pomocy społecznej.
Program Aktywności Lokalnej służy realizacji działań na rzecz integracji i aktywizacji społecznej oraz rozwiązywania problemów społeczności lokalnej. Ma na celu również zapewnienie współpracy i koordynacji działań instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu określonych grup społecznych.
Wdrożenie i realizacja Programu Aktywności Lokalnej umożliwi aplikowanie o środki zewnętrzne, w tym środki z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest  uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian