Uchwała nr XXII/143/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bukowiec w 2017 roku

UCHWAŁA NR XXII/143/16
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bukowiec w 2017 roku

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz.1579) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, z 2015 r. poz. 1893 oraz z 2016 r. poz. 1250) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić taryfy i stawki zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na następującym poziomie:
1) cena za dostarczenie 1m³ wody – 2,30 zł + VAT;
2) cena za odprowadzenie 1m³ ścieków komunalnych – 4,40 zł + VAT;
3) cena za odprowadzenie 1m³ ścieków przemysłowych – 10,00 zł + VAT.

§ 2. Taryfy i stawki określone w § 1 pkt od 1 do 3 mają zastosowanie do dostaw wody, odprowadzania ścieków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 3. Dopuszcza się możliwość kalkulacji indywidualnej stawki za ścieki przemysłowe w przypadku przyjmowania ścieków uciążliwych z zakładów produkcyjnych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

W trakcie postępowania zatwierdzającego, w oparciu o przepisy art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, na podstawie dostarczonej dokumentacji ustalono, że Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukowcu opracował taryfy i stawki zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 23 ustawy oraz przepisami rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886 ze zm.).

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian