Uchwała nr XXII/142/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2017 roku na terenie gminy Bukowiec

UCHWAŁA NR XXII/142/16
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2017 roku na terenie gminy Bukowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i poz. 1579) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M. P. z 2016 r. poz. 993) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustalić cenę 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa naliczenia podatku rolnego w 2017 r. w wysokości 51,00 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 ogłoszona dnia 18 października 2016 r. przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim z 2016r. poz. 993 wynosi 52,44 zł. Rada Gminy podejmując uchwałę w sprawie wysokości ceny 1dt żyta do celów podatku rolnego zdecydowała o pozostawieniu tej ceny na ubiegłorocznym poziomie, czyli w wysokości 51,00 zł. tj. o 1,44 zł mniej od ceny ustawowej. Obniżka ta spowoduje zmniejszenie dochodów budżetu gminy o kwotę ok. 23.000,- zł. Projekt uchwały został zaopiniowany przez Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r. poz. 3709 z dnia 2016-11-02

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian