Uchwała nr XVIII/175/2004 z dnia 28 grudnia 2004 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Bukowiec .

Uchwała nr XVIII/175/2004
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 28 grudnia 2004

w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Bukowiec .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami [1] ) oraz art. 4 pkt 1 i art. 20 ust.1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami [2] ) w związku z § 3 i § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 264 z późn. zm. [3] ) uchwala się co następuje :

§ 1. Ustalić :
1) miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego Wójta Gminy Bukowiec w wysokości 4300 złotych ,
2) miesięczną stawkę dodatku funkcyjnego w wysokości 1.000 złotych,
3) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości wynikającej z wyżej wymienionych przepisów,
4) dodatek specjalny w wysokości 1060 złotych to jest 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr X/108/2003 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Bukowiec .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

[1] zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r, Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, i Nr 116, poz. 1203.
[2] zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806.
[3] zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 204 r. Nr 47, poz. 448.

Uzasadnienie

Z dniem 1 stycznia 2005 roku przewidziano waloryzację wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy Bukowiec w wysokości 3%. Rada Gminy Bukowiec postanowiła zwaloryzować wynagrodzenie Wójta Gminy .

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian