Uchwała nr XVIII/173/2004 z dnia 28 grudnia 2004 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie pomieszczenia do gminnego zasobu nieruchomości

Uchwała nr XVIII/173/2004
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 28 grudnia 2004

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie pomieszczenia do gminnego zasobu nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 a oraz art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami [1] ) i art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami [2]) uchwala się , co następuje :

§ 1. Wyrazić zgodę na odpłatne nabycie od prywatnego właściciela pomieszczenia o powierzchni 6,7 m2 w budynku nr 7 położonym w Branicy wraz z udziałem w gruncie i wszystkich częściach budynku i urządzeniach , które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali za cenę 2.498,39,-zł, słownie : dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem 39/100 złotych z przeznaczeniem na poszerzenie świetlicy wiejskiej.

§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

[1] zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203 .
[2] zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000r. Nr 6,poz.70 z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800 z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271,Nr 200, poz.1682 , Nr 240, poz. 2058 z 2003r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 720, 717 i 721, Nr 96, poz. 874,Nr 124, poz. 1152 Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880 i Nr 141, poz. 1492.

U z a s a d n i e n i e

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy . W zakres ten wchodzą między innymi sprawy kultury . Wobec powyższego zadaniem gminy jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców w tej kwestii .
Pomieszczenie wymienione w uchwale jest własnością prywatną i wchodzi w skład lokalu mieszkalnego .
W celu zaspokojenia potrzeb w/w osób w zakresie korzystania ze świetlicy wiejskiej należało uporządkować stan prawny omawianego lokalu poprzez nabycie od właściciela . Warunki nabycia ustalono w drodze negocjacji z właścicielem lokalu .
Obecnie pomieszczenie to nie stanowi odrębnej nieruchomości lokalowej. Gmina oraz dotychczasowy właściciel podejmą niezbędne czynności przewidziane w ustawie o własności lokali celem ustanowienia odrębnej własności lokalu.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian