Uchwała nr XVIII/172/2004 z dnia 28 grudnia 2004 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnego wysypiska odpadów komunalnych w m. Tuszynki.

Uchwała nr XVIII/172/2004
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 28 grudnia 2004

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnego wysypiska odpadów komunalnych w m. Tuszynki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami [1]) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, z późniejszymi zmianami [2]) uchwala się, co następuje :

§ 1. Ustalić opłatę za jednorazowe korzystanie z gminnego wysypiska odpadów komunalnych w m.Tuszynki w wysokości 5,00 zł. za 1 m 3 + podatek VAT.

§ 2. Traci moc uchwała Nr X/103/2003 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnego wysypiska odpadów komunalnych w m. Tuszynki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1stycznia 2005 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

____________________________

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz.770, z 1998 r. Nr 106, poz. 679, z 1999 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 199, poz. 1937 .

Uzasadnienie:

Mając na uwadze dbałość o lokalne środowisko naturalne Rada Gminy Bukowiec postanowiła utrzymać na dotychczasowym poziomie opłatę za jednorazowe korzystanie z wysypiska odpadów komunalnych w m. Tuszynki.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian