Uchwała nr XVIII/171/2004 z dnia 28 grudnia 2004 w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania.

Uchwała nr XVIII/171/2004
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 28 grudnia 2004

w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami [1] ) i art. 54 ust. 7 w zw. z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118 poz. 1112 z późn. zmianami [2]) uchwala się , co następuje:

§ 1. Określa się wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bukowiec.

§ 2. Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkole, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

§ 3. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela i wynosi:
1) dla 1 osoby – 45,- zł
2) dla 2 osób – 60,- zł
3) dla 3 osób – 75,- zł
4) dla 4 i więcej osób – 90,- zł

§ 4. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:
1) współmałżonka oraz dzieci pozostającym na jego wyłącznym utrzymaniu,
2) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia,
4) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.

§ 5. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w § 3, nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek – Wójta Gminy. W przypadku
niepowiadomienia dyrektora szkoły lub Wójta Gminy o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.

§ 6. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

§ 7. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.
2. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w § 3. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek,

§ 8. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu na który umowa ta była zawarta,
4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

§ 9. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.

§ 10. Dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły – Wójt Gminy.

§ 11. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożony został wniosek o jego przyznanie.

§ 12. Dodatek wypłaca się z dołu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz dyrektorom szkół.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005r.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z . z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845 .

Uzasadnienie

W związku z nowelizacją Karty Nauczyciela, wprowadzoną ustawą z dnia 15 lipca 2004r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 179, poz. 1845), organ prowadzące szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego na podstawie art. 54 ust 7 i 91 d pkt 1 określają wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
Regulamin określający wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania został zaopiniowany przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian