Uchwała nr XVIII/170/2004 z dnia 28 grudnia 2004 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Uchwała nr XVIII/170/2004
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 28 grudnia 2004

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Na podstawie art. 30. ust. 6, art. 49 ust. 2 w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 z późniejszymi zmianami [1]), w uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Bukowcu oraz Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:

§ 1. uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bukowiec, zwany dalej regulaminem, który określa:
1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw;
3) wysokość i warunki wypłacania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do  dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. Nr 39, poz. 455 z późn. zm. [2]
2) ustawa – ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.);
3) wynagrodzenie zasadnicze – należne nauczycielowi wynagrodzenie zasadnicze;
4) szkoła – podmiot zatrudniający nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bukowiec; pojęcie to obejmuje również placówkę.

§ 3. Regulaminu nie stosuje się do pracowników szkół nie będących nauczycielami.

§ 4.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust.1 ustawy.
2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające do dodatku określa § 5 rozporządzenia.
3. Dodatek przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
4. Dodatek przysługuje:
1) za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej:
2) za dni nieobecności w pracy wskutek choroby, bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
5. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 5.1.Ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego określa § 4 rozporządzenia.
2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi Wójt Gminy.
3. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,  dodatkowym zadaniem lub zajęciem, w szczególności:
a) systematyczne i efektywne wykonywanie powierzonych zadań,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy;
3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć o których mowa art. 42 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych ,
b) udział w komisjach powoływanych przez właściwe organy,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.
4. Kryteriami przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektora są:
1) stwarzanie warunków dla prowadzenia prawidłowej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły poprzez:
a) właściwe organizowanie pracy rady pedagogicznej,
b) zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji, doskonalenia zawodowego nauczycieli i awansu zawodowego nauczycieli,
c) stwarzanie warunków do wprowadzania innowacji pedagogicznych,
d) zachęcanie nauczycieli i uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach,
e) właściwe sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
2) racjonalne i zgodne z prawem gospodarowanie środkami finansowymi przydzielonymi szkole oraz pozyskiwanie środków pozabudżetowych:
3) współpraca ze środowiskiem szkolnym i lokalnym, aktywizacja uczniów do udziału w  imprezach publicznych;
4) stwarzanie właściwych stosunków interpersonalnych i kreowanie twórczej atmosfery w pracy;
5) dbałość o czystość, estetykę szkoły i jej otoczenia;
6) znajomość i stosowanie prawa oświatowego i prawa pracy;
7) prawidłowe prowadzenie spraw kadrowych (zatrudnianie, zwalnianie, nagrody, kary);
8) wykazywanie zdolności i gotowości do podejmowania decyzji w zakresie swoich kompetencji;
9) terminowe i rzetelne wykonywanie poleceń służbowych.
5. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora i nauczycieli oraz okres jego przyznania ustala się uwzględniając poziom spełnienia warunków, o których mowa w ust. 3 i 4.
6. Wysokość środków przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli określa się  jako 1 % sumy rocznych wynagrodzeń zasadniczych wszystkich nauczycieli  zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Bukowiec.
7. Dodatek motywacyjny przyznaje się dwa razy w roku na okres od 1 stycznia do 31  sierpnia i od 1 września do 31 grudnia .
8. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 6.1. Wykaz stanowisk i funkcji, których zajmowanie bądź wykonywanie uprawnia do dodatku funkcyjnego określa § 3 rozporządzenia.
2. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego wynosi dla:
1) dyrektora przedszkola 12% – 30% wynagrodzenia zasadniczego
2) dyrektora szkoły do 8 oddziałów 15 % – 40% wynagrodzenia zasadniczego
3) dyrektora szkoły powyżej 9 oddziałów 20% – 50% wynagrodzenia zasadniczego
4) wychowawca klasy I –III szkoły podstawowej oraz oddziału przedszkolnego
1,5 % wynagrodzenia zasadniczego
5) wychowawca klas IV – VI szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych 1,0 % wynagrodzenia zasadniczego
6) opiekun stażu 1,0 % wynagrodzenia zasadniczego
3. Prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło objęcie stanowiska lub funkcji uprawniających do dodatku, a jeżeli objęcie stanowiska lub funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
4. W razie zbiegu dwóch lub więcej tytułów do dodatku funkcyjnego, dodatek ten przysługuje z każdego tytułu.
5. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko lub funkcję, traci prawo do dodatku z końcem miesiąca, w którym upłynął okres zajmowania stanowiska lub sprawowania funkcji.
6. Dodatek nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie stanu nieczynnego i urlopu dla poratowania zdrowia, w okresie, za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
7. Dodatek funkcyjny dyrektorowi szkoły ustala Wójt Gminy.
8. Dodatek funkcyjny osobom pełniącym inne stanowiska w szkole ustala dyrektor szkoły.
9. Dodatek funkcyjny wypłacany jest co miesiąc z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia

§ 7.1.Nauczycielom przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach, określonych w odrębnych przepisach w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek za warunki pracy przysługuje proporcjonalnie do realizowanego wymiaru godzin, w warunkach określonych w ust. 1.
3. Dodatek przysługuje za okres faktycznego wykonywania pracy, o której mowa w ust. 1 oraz w okresie nie wykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
4. Dodatek za warunki pracy ustala dla nauczyciela dyrektor szkoły, a dla dyrektora Wójt Gminy.
5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

§ 8.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc sumę stawki przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za warunki pracy przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
2. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć krótszy niż 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych w organizacji roku szkolnego oraz za dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.
4. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizowć z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów;
2) wyjazdem dzieci i młodzieży na wycieczki lub imprezy;
3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie
– traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.
5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub o ¼, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się z dołu.

§ 9.1. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio § 8.
2. W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, za faktycznie zrealizowane godziny zastępstw przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych.
3. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

§ 10. Dokonuje się podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze:
1) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Gminy;
2) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły.

§ 11. 1. Nagroda, o której mowa w § 10, może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku, który posiada wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej 3 z następujących kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowania autorskich programów i publikacji,
c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone udziałem przez uczniów (zespół uczniów) i wychowanków w międzyszkolnych konkursach, zawodach, przeglądach, festiwalach, itp.
d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z
uczniami mającymi trudności w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,
f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole lub placówce przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,
g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci
i młodzieży,
i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzi ubogich lub patologicznych,
b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów
patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i
alkoholizmu,,
c) organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie
zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania
społecznego dzieci i młodzieży,
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy
współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami;
3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:
a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących
pracę w zawodzie nauczyciela.
2. Wnioski o nagrodę Wójta Gminy lub dyrektora szkoły mogą składać:
1) organy szkoły;
2) organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
3) organizacje związkowe.
3. Wnioski o nagrodę Wójta Gminy składa się w Urzędzie Gminy, a o nagrodę dyrektora w szkole.
4. Wnioski, o których mowa w ust. 2, należy składać do dnia 3 września każdego roku  i winny one zawierać:
1) imię i nazwisko oraz stanowisko nauczyciela, nazwę szkoły, staż pracy nauczyciela oraz przyznane mu wcześniej nagrody i odznaczenia;
2) szczegółowe uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody;
3) opinię zakładowej organizacji związkowej, do której kandydat należy.

§ 12.1. Nagrody, o których mowa w § 10, przyznaje się z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy, albo dyrektor szkoły, może przyznać nagrodę w innym czasie według zasad określonych w niniejszym regulaminie.
2. Wysokość nagrody Wójta Gminy nie może być wyższa niż 200% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty.
3. Kopię decyzji o przyznaniu nagrody umieszcza się w aktach osobowych nauczyciela.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz dyrektorom szkół.

§ 14. Traci moc uchwała Nr XVI/124/2000 Rady Gminy Bukowiec z dnia 15 września 2000r. w sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz Uchwała Nr V/49/2003 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie dokonania zmian w załączniku do uchwały w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 września 2003r. Nr 92 poz. 1349)

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2005r.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845.
[2] zmiany wymienionego rozporządzenia ogłoszone zostały w Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1074, z 2001 r. Nr 52, poz. 544, z 2002 r. Nr 160, poz. 1323 z 2003 Nr 34, poz. 286 i z 2004 r. Nr 74, poz. 667.

Uzasadnienie

W związku z nowelizacją Karty Nauczyciela, wprowadzoną ustawą z dnia 15 lipca 2004r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 179, poz. 1845) organy prowadzące szkoły zostały zobligowane, na podstawie art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2005r., do określenia w drodze regulaminu obowiązującego od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia z uwzględnieniem przepisów dot. tej problematyki.
Rozwiązania zawarte w regulaminie uzyskały zgodę związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian