Uchwała nr XVIII/169/2004 z dnia 28 grudnia 2004 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.

Uchwała nr XVIII/169/2004
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 28 grudnia 2004

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231z późniejszymi zmianami [1] ) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami [2]) uchwala się , co następuje :

§1. Uchwalić gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały .

§2 .Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 167 poz. 1372 .,Nr 128, poz. 1401 z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz.1597 .

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 ,poz. 984, Nr 153 ,poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 .

UZASADNIENIE

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zobowiązuje gminy do prowadzenia zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który został zatwierdzony przez komisje problemowe Rady Gminy oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian