Uchwała nr XVIII/168/2004 z dnia 28 grudnia 2004 w sprawie wyboru banku prowadzącego bankową obsługę budżetu gminy w roku 2005

Uchwała nr XVIII/168/2004
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 28 grudnia 2004

w sprawie wyboru banku prowadzącego bankową obsługę budżetu gminy w roku 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 ,poz. 1591 z późn. zmianami[1]), art. 134 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami[2]) oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19 ,poz. 177 z późn. zmianami[3]) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wybrać Bank Spółdzielczy w Świeciu, Oddział w Bukowcu do prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Bukowiec w roku 2005.
Zobowiązać Wójta Gminy do zawarcia umowy określającej zasady wykonywania obsługi bankowej, według Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

[1] zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r, Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, i Nr 116, poz. 1203.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz.391, Nr 65, poz. 594,96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, zm.przen. z 01 Nr 88, poz. 961, zmiana przen. Z 02 Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, zm. Przen. Z 00 Nr 122, poz. 1315, z 2004 Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, i Nr 210 , poz. 2135.
[3] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537.

Uzasadnienie

Przepisy art. 134 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) obligują organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do dokonania wyboru banku wykonującego obsługę budżetu w trybie określonym w przepisach prawo zamówień publicznych. Koszt obsługi rachunków gminy nie przekracza rocznie równowartości 6.000,00 Euro i zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r.. Nr 19 poz. 177 ze zmianami) tryb następuje poprzez wybór z „wolnej ręki”.
Wójt Gminy Bukowiec, mając na uwadze interes gminy przeprowadził negocjacje w wyniku, których wypracowano projekt umowy określającej zasady prowadzenia obsługi bankowej.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian