Uchwała nr XVIII/167/2004 z dnia 28 grudnia 2004 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

Uchwała nr XVIII/167/2004
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 28 grudnia 2004

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 109, 116, 124, 128 i 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r Nr 15 poz. 148 ze zmianami) uchwala się co następuje:

bip_fotka.phpbip_fotka.php

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Budżet Gminy Bukowiec na rok 2005 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych oraz Uchwał Rady Gminy z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2005.
Planowane dochody w wysokości 8.855.264,00 zł są zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i wynoszą 9.037.351,00 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty kredytem bankowym długoterminowym. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek i kredytów, utrzymania zasobów mienia gminnego, wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dotacji dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Informacje

Rejestr zmian