Uchwała nr XVII/165/2004 z dnia 29 listopada 2004 Zmieniająca Uchwałę Nr X/98/2003 r. Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r.

Uchwała nr XVII/165/2004
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 29 listopada 2004

Zmieniająca Uchwałę Nr X/98/2003 r. Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r.

Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. Ust. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr X/98/2003 r. Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 r.; znienionej Uchwałami Nr XI/110/2004 XII/120/2004 XIII/126/2004 XIV/132/2004 XV/142/2004 XVI/150/2004 Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 11/2004, 12/2004, 15/2004, 16/2004, 20/2004, 22/2004, 25/2004, 29/2004, 38/2004, 39/2004, 40/2004, 41/2004, 42/2004, 43/2004, 44/2004, 45/2004, 48/2004

bip_fotka.php
§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

bip_fotka.phpbip_fotka.phpbip_fotka.php

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian