Uchwała nr XVII/164/2004 z dnia 29 listopada 2004 w sprawie: określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego zadania.

Uchwała nr XVII/164/2004
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 29 listopada 2004

w sprawie: określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego zadania.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 118 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1

Ogólne kwoty przeznaczone na dotacje na finansowanie celów publicznych Gminy Bukowiec realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych określone są na dany rok w uchwale budżetowej gminy.

§ 2

1. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające dla osiągnięcia zysku, ubiegające się o dotacje z budżetu gminy składają pisemne wnioski do Wójta Gminy do dnia 30 września poprzedzającego rok budżetowy.
2. Wnioski o przyznanie dotacji na realizację określonego zadania publicznego powinien zawierać:
– dokładne oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie dotacji,
– określenie celu publicznego będącego przedmiotem dotacji,
– wysokość oczekiwanego dofinansowania,
– termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
– uzasadnienie wniosku o przyznanie dotacji,
– oświadczenie wnioskodawcy, że jest uprawniony do ubiegania się o przyznanie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku.

§ 3

Wójt Gminy przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego bierze pod uwagę w szczególności:
1) znaczenie zadania dla realizacji celów publicznych gminy,
2) kwotę oczekiwanej dotacji,
3) możliwość rzetelnego wykonania zadania publicznego.

§ 4

Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy, która zawiera w szczególności:
1) oznaczenie stron,
2) szczegółowy opis zadania i terminu jego wykonania,
3) określenie wysokości dotacji, sposób i termin jej przekazywania,
4) tryb kontroli wykonania zadania publicznego,
5) sposób rozliczenia udzielonej dotacji i zasady zwrotu w przypadku wykorzystania niezgodnie z celem lub zwrotu nie wykorzystanej części dotacji.

§ 5

Dotacja może być przekazywana w formie refundacji poniesionych i udokumentowanych wydatków, zaliczek wypłaconych w formie transz, oraz zaliczki jednorazowej w szczególnie uzasadnionych przypadkach ustalonych w umowie.

§ 6

1. Podmiot dotowany zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej przeprowadzenie kontroli wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym.
2. Wójt Gminy lub osoby przez niego upoważnione są uprawnione do kontrolowania sposobu wykonania zadania, na które została przyznana dotacja poprzez:
– żądania złożenia wyjaśnień, dokumentów i sprawozdań,
– przeprowadzenia oględzin rzeczy albo sposobu wykonania zadań.

§ 7

Podmiot dotowany zobowiązany jest do rozliczenia otrzymanej dotacji poprzez:
1) przedłożenia sprawozdania opisowego i rachunkowego w terminie do 31 stycznia następnego roku,
2) przedłożenia rachunków, faktur i umów potwierdzających prawidłowe wykorzystanie przekazanych środków finansowych,
3) przedłożenia protokołów odbioru jeśli takie zostały sporządzone w wyniku wykorzystania dotacji.

§ 8

Dotacje przyznane i nie wykorzystane w danym roku podlegają zwrotowi do budżetu gminy. Dotacje udzielone z budżetu gminy i wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu gminy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

§ 9

Wójt Gminy w terminie do 30 marca po upływie roku budżetowego ogłasza na tablicy ogłoszeń rady Gminy zbiorczą informację o udzielonych w danym roku budżetowym dotacjach, kwotach wykorzystanych dotacji i kwotach dotacji, co do których powstał obowiązek zwrotu.

§ 10

Tracą moc uchwały Nr VII/66/2003 Rady Gminy Bukowiec z dnia 26 sierpnia 2003r. i Nr XVI/152/2004 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 października 2004.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Na podstawie art. 118 ustawy publicznych dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148) podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na cele związane z realizacją zadań tej jednostki. Zlecenie zadania obejmuje inne, pozostałe od określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian