Uchwała nr XVII/118/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Bukowiec

UCHWAŁA NR XVII/118/20
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Bukowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w zw. z art. 61a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z 2018 r. poz. 1499 i poz. 1544, z 2019 r. poz. 924, poz. 1018, poz. 1495, poz. 1520, poz. 1556, poz. 1649, poz. 1667, poz. 1751, poz. 1818, poz. 1978 i poz. 2200 oraz z 2020 r. poz. 568 i poz. 695) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dopuszcza się zapłatę podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Bukowiec za pomocą innych instrumentów płatniczych w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.), Rada Gminy w drodze uchwały może dopuścić zapłatę podatków i opłat, stanowiących dochody budżetu gminy, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
W Urzędzie Gminy Bukowiec i Zakładzie Gospodarki Komunalnej, w związku z uczestnictwem w nowym Programie Polska Bezgotówkowa dotyczącym upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej z wykorzystaniem terminala płatniczego będzie nadal istniała możliwość dokonywania wpłat na rzecz Gminy Bukowiec za pomocą kart płatniczych lub telefonów komórkowych.
Niniejsza uchwała umożliwi w dalszym ciągu dokonywanie zapłaty podatków i wnoszenie opłat, np. za odpady, za pomocą karty płatniczej lub telefonu komórkowego, co ułatwi podatnikom wykonywanie ich obowiązków. Dlatego też podjęcie stosownej uchwały, uważa się za uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 3274 z dnia 2020-06-29

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian