Uchwała nr XVII/117/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia stawek odpłatności za wynajem świetlic wiejskich na terenie gminy Bukowiec

UCHWAŁA NR XVII/117/20
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia stawek odpłatności za wynajem świetlic wiejskich na terenie gminy Bukowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, poz. 492) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić odpłatność z tytułu najmu świetlic wiejskich na terenie gminy Bukowiec, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wójt w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zwolnić częściowo lub całkowicie z opłat, o których mowa w § 1 osoby prawne lub podmioty nieposiadające osobowości prawnej działające na terenie gminy Bukowiec, na pisemny wniosek tych organizacji lub podmiotów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 4. Traci moc uchwała nr VIII/59/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 1 lipca 2015 w sprawie ustalenia stawek odpłatności za wynajem świetlic wiejskich na terenie gminy Bukowiec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Prowadzenie prawidłowej gospodarki lokalami będącymi własnością Gminy wymaga między innymi ustalenia wysokości stawek za ich wynajem. Wobec powyższego należało ustalić stawki za najem świetlic wiejskich, jak w treści uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian