Uchwała nr XVII/116/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy

UCHWAŁA NR XVII/116/20
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 13 ust. 1, art. 23 i art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, poz. 284) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na zawarcie umów dzierżawy gruntów rolnych wymienionych w załączniku do uchwały w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Mając na względzie racjonalną gospodarkę zasobami mienia komunalnego gminy Bukowiec, Rada Gminy postanowiła wyrazić zgodę na zawarcie umów dzierżawy gruntów rolnych dotychczasowym dzierżawcom tych gruntów.
Powyższa forma zagospodarowania będzie stanowić źródło wpływów do budżetu gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian