Uchwała nr XVII/115/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania „Uruchomienie linii autobusowych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”

UCHWAŁA NR XVII/115/20
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania „Uruchomienie linii autobusowych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udzielić z budżetu Gminy Bukowiec pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu z przeznaczeniem na zadanie „Uruchomienie linii autobusowych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” w formie dotacji celowej w wysokości 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100).

§ 2. Szczegółowe warunki i zasady udzielenia pomocy finansowej oraz jej rozliczenia zostaną określone w umowie podpisanej pomiędzy Gminą Bukowiec a Powiatem Świeckim.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

W myśl postanowień art. 216 ust. 2 ustawy o finansach publicznych środki z budżetu przekazuje się na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego określoną przez organ stanowiący odrębną uchwałą. Środki w wysokości 18.000,00 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadania „Uruchomienie linii autobusowych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” i przekazane po podpisaniu przez strony umowy określającej warunki i zasady przekazania i rozliczenia pomocy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian