Uchwała nr XVII/114/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2020–2035

UCHWAŁA NR XVII/114/20
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 25 czerwca 2020r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2020–2035

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIV/90/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2020–2030 zmienionej uchwałą RG nr XV/96/20 wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienia się treść załącznika nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) W § 2 uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienia się treść załącznika nr 2, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec wynika z wprowadzonych zmian zawartych w uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy Bukowiec na 2020 rok oraz ich wpływu na lata następne. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązania.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian