Uchwała nr XVII/113/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr XIV/89/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2020

UCHWAŁA NR XVII/113/20
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 25 czerwca 2020 r.

zmieniająca Uchwałę nr XIV/89/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIV/89/19 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2020 zmienionej uchwałą RG nr XV/95/20, XVI/107/20 i zarządzeniem WG nr 6/20, 17/20, 20/20, 23/20, 24/20, 25/20, 26/20, 38/20 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:”1.Dochody budżetu gminy w wysokości 29.640.184,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
a) dochody majątkowe 885.909,07 zł,
b) dochody bieżące 28.754.275,60 zł”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:”§ 1. Wydatki budżetu gminy 32.975.184,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
a) wydatki bieżące w wysokości 27.258.736,97 zł, w tym:
᠆ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 11.464.162,45 zł
᠆ dotacje 661.525,00 zł,
᠆ wydatki na obsługę długu w wysokości 265.000,00 zł,
b) wydatki majątkowe 5.716.447,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 3″;
3) W załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2020 rok”, nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2020 rok”, nr 3 „Wydatki majątkowe w 2020 roku”, nr 5 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku”, nr 9 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2020 roku” do Uchwały nr XIV/89/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

1. W planie dochodów ujęto środki 28.636,10 zł od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania w mieniu gminnych – dział 750 rozdział 75095.
2. Na wniosek Pełnomocnika Wójta ds Profilaktyki ujęto środki w wysokości 19.583,90 zł z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu (dział 756 rozdział 75618), które w całości zostały przeznaczone na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bukowiec (dział 851 rozdział 85154).
3. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie 55.000,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020 na zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych (dział 801 rozdział 80101).
4. Gmina Bukowiec podpisała umowę z LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”o dofinansowanie projektu „Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwo Korytowo pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej”. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021. Wg harmonogramu w 2020 r. założono plan wydatków 85.385,90 zł, w tym wkład własny 164,10 zł, a w 2021 r. 52.572,00 zł, w tym wkład własny 5.412,00 zł (dział 853 rozdział 85395).
5. Gmina Bukowiec podpisała umowę z LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”o dofinansowanie projektu „Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwo Korytowo pakiet działań wykluczeniom dla seniorów”. Zadanie przewidziano do realizacji w 2020 r. Wartość projektu 50.472,00 zł, w tym wkład własny 472,00 zł(dział 853 rozdział 85395).
6. W planie wydatków dokonano następujących zmian:
a) w dziale 010 rozdział 01095 ujęto środki 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych. W rozdziale tym w ramach funduszu sołectwa Bramki dokonano zmiany technicznej (klasyfikacja budżetowa) – zabezpieczono środki na zadanie „Urządzenie placu zabaw w sołectwie Bramka”,
b) w dziale 600 rozdział 60004 – ujęto dotację dla Powiatu Świeckiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Uruchomienie linii autobusowych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” w kwocie 18.000,00 zł,
c) w dziale 854 rozdział 85415 dokonano zwiększenia wydatków zabezpieczając środki stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym,
d) w dziale 900 rozdział 90001 ujęto dotację w wysokości 6.000,00 zł dla Gminy Świecie na wykonanie aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Świecie-Bukowiec, wyznaczonej w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
e) w dziale 900 rozdział 90004 zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł na zakup usług remontowych utrzymania terenów zielonych w gminie,
f) w ramach funduszu sołectwa Branica w dziale 900 rozdział 90015 dokonano zmiany technicznej (klasyfikacja budżetowa) – zabezpieczono środki na zadanie „Rozbudowa oświetlenia drogowego”,
g) w dziale 900 rozdział 90095 ujęto środki w kwocie 10.000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 3273 z dnia 2020-06-29

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian