Uchwała nr XVI/112/20 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bukowiec w 2020 roku”

UCHWAŁA NR XVI/112/20
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bukowiec w 2020 roku”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 11 i 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020r. poz. 638) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bukowiec w 2020 roku” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Art. 11a ustawy o ochronie zwierząt zobowiązuje Radę Gminy do określania w drodze uchwały programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W związku z powyższym opracowany został „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bukowiec w 2020 roku”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Projekt programu został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich działających na obszarze Gminy Bukowiec oraz organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 2848 z dnia 2020-06-03

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian