Uchwała nr XVI/111/20 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Bukowcu za 2019 rok

UCHWAŁA NR XVI/111/20
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Bukowcu za 2019 rok

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, poz. 1495, poz. 1571 i poz. 1680 oraz z 2020 r. poz. 568) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2019 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Bukowcu z siedzibą przy ul. Dr Fl. Ceynowy 18A w Bukowcu składające się z:
1) bilansu zamykającego się na dzień 31 grudnia 2019 r. po stronie aktywów i pasywów kwotą 590.244,52 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści cztery zł 52/100);
2) rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, zamkniętego zyskiem netto na kwotę 46.581,18 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden zł 18/100);
3) zestawienia zmian w funduszu jednostki;
4) informacji dodatkowej na dzień 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe SP ZOZ podlega zatwierdzeniu przez organ, który utworzył Zakład.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Bukowcu za 2019 rok uznaje się za zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian