Uchwała nr XVI/109/20 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku przedszkola w Przysiersku”

UCHWAŁA NR XVI/109/20
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku przedszkola w Przysiersku”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w 2020 r. w wysokości 555.000,00 zł (słownie: Pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku przedszkola w Przysiersku”.

§ 2. Oprocentowanie kredytu ustalone zostanie w umowie kredytowej.

§ 3. Ustala się, iż źródłem spłaty kredytu będą dochody uzyskiwane z podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości.

§ 4. Ustala się spłatę kredytu od sierpnia 2022r. do listopada 2033r., w czterdziestu sześciu ratach kwartalnych po okresie karencji od chwili podjęcia I transzy kredytu.

§ 5. Zabezpieczeniem zobowiązania wynikającego z kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Gmina Bukowiec zaplanowała realizację inwestycji „Termomodernizacja budynku przedszkola w Przysiersku”. Częściowy wkład własny stanowi kredyt długoterminowy w kwocie 555.000,00 zł. Kwota 555.000,00 zł ujęta jest w deficycie budżetowym na rok 2020.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian